📖 Фонетична транскрипція українських слів словник, транскрипція онлайн, довідник, приклади, транскрипція слова українська мова

Фонетична транскрипція найпопулярніших українських слів словник (щоденно оновлюється). Тут можна подивитися транскрипцію і зробити транскрипцію онлайн, записавши слово в коментарі.

(Всі правила і приклади фонетичного звукового розбору знаходяться тут)

Айсберг — [áйзбе(и)рг] — 7 букв, 7 звуків, 2 склади

анекдот — [анеґдóт]

артистці – [арти́с’ц’і]

Аюдаг – [айудáг]

багатшати – [багáчшатиe]; [багáч:атиe]

батькову — [бáт’кову] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

бджола — [бд͡жолá] — 6 букв, 5 звуків

безперечно – [беиспеирéчно]

Безсердечний — [бес:ердéчний] — 12 букв, 11 звуків, 4 склади

Безстороннiй — [бес:торóн’:iй] — 12 букв, 10 звуків, 4 склади

безчинство – [беижчи́нство]

безшумний — [бежшумний] (е наближ.до и) 9 букв, 9 звуків

берег — [бéрег] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

берешся — [беирéс’:а] — у вимові близькі звуки вимовляються як один подовжений звук; 

берізки — [бер’íзки] і [бер’íски] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

бігти – [б’íгти]

Бійців — [б’ійц’íв] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

бік — [б’ік]

білий — [б’ілий]

білка — [білка]

бінокль — [б’інóкл’]

близько — [бли́з`ко] — 7 букв, 6 звуків, 2 склади, прислівник (прийменник),незмінювана словникова одиниця

Боєць — [бойéц’] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

болітці — [бол’іц’:і]

борідка — [бор’ітка]

боротьба – [бород’бá] — глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий внаслідок уподібнення;

братство – [брáцтво]

братський — [брáц’кий] — 9 букв, 7 звуків

братчик – [брач:ик]

будинок — [буди́нок]

буряк — [бур’áк]

бур’ян — [бурйáн]

бюро — [б’уро]

б’ють — [бйут’]

везти — [вез(с)ти́] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

Великдень — [ве(и)ли́ґден´] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади

верткі — [вертк’і]

веселий — [веисéлий] — в слові звук [е] вимовляється наближено до [и] перед складами з [і], [и], [у], меншою мірою перед [е]

весна — [веиснá]

весняна — [веисн’áнá]

вибачся —  [ви́бац с а]

вивізши – [ви́в’іжшиe]

вивчишся – [ви́ўчиeс’:а]

вишнева — [виешнéва]

вишневий — [виешнéвий]

вишня — [в и́ ш н’ а] схема слова   [– • – | =•]

вівчарі — [в’івчарí] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

віддати — [в’ід:ати]

відділ — [в’ід’:іл] — 6 букв, 5 звуків

віджити — [в’іджити] — 7 б., 7 зв.;   дж — два звуки — [д] відноситься до префікса

від’їжджати — [відйіж:áти]

вікно — [вікнó]

Вікторія — [в’іктóр’ійа] — 8 букв, 9 звуків, 4 склади

Вінниця — [він:иц’а]

вітер — [в’ітер]

вітаю — [в’ітáйу] — 5 букв, 6 звуків

Вітчизна — [віч:и́зна]

Вода — [водá] — 4 букви, 4 звуки, 2 склади

вогко — [вóхко]- відбулося уподібнення — це виняток з правил

вогкий — [вóхкий]

вокзал — [воґзáл] — глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких;

волочити — [волочи́ти] — 8 букв, 8 звуків, 4 склади

Восьмеро — [вóс’меиро] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

вотчина – [вóч:иена]

впав — [ўпáў] — «в» розташоване в кінці слова після голосного позначається [ў], для молодших класів транскрипція [впав]

вчишся — [вчи́с’:а];

вчиться — [вчи́ц’:а];

вчора — [ўчóра] — «в» стоїсть на початку слова перед приголосним — позначення [ў]; для молодших класів транскрипція [вчора]

в’юн — [вйун];

в’язка — [вйáзска] — іменник, 5 букв, 6 звуків, 2 склади;

гаївка — [гайівка]

ґедзь — [ґед͡з ‘] — 5 букв, 3 звуки

гіллячки — [г’іл’:áчки]

гірко —  [г’ірко]

гірський — [г’ірс’кий]

глянь — [гл’áн’] — 5 букв, 4 звуки, 1 склад

голубка — [гоулубка]

голуб — [гóлуб] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

горішки — [гор’íшки] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

гребти — [гребти́] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

гризти — [гри́з(с)ти] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

грядка [гр’адка] — наголос на я, 6 букв, 6 звуків

давнє — [давн’е];

дай — [дáй]

двічі — [дв’іч’і];

джерело — [д͡жеиреилó] — 7 букв, 6 звуків

дзвін — [д͡з ‘в’ін] — дз — один звук, дужка над дз — 5 букв, 4 звуки

дзвінкий — [{дз}в‛інки́й] — 8 букв, 7 звуків, 2 склади, прикметник, тверда група

дзвінок — [д͡з ‘в’інок]

дзвоник — [д͡з вóниек]

дзвякнути — [д͡з в’акнути];

дзеркальце — [д͡з éркал’це] — 10 букв, 8 звуків

дзиґа — [д͡з и́ґа] — 5 букв, 4 звуки

Дзьоб — [(дз)’óб] — 5 букв, 3 звуки, 1 склад

директор [диерéктор];

дієта — [д’ійéта]

Дніпро — [дн’іпро]

доля — [дóл а]

донечці — [дóнец’:і] — так само [е] набл. до [и],

допомогти — [допомогти] — уподібнення не відбувається в позиціях: — дзвінкі перед глухими

дочці — [дóц’:і]

дошці —  [дóс’ц’і]

дощ — [дóшч] — 3 букви, 4 звуки, 1 склад

дуб — [дýб] — іменник, 3 букви, 3 звуки, 1 склад, уподібнення не відбувається в позиції — дзвінкі в кінці слова;

дужка — [дýжка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

дьогтю — [дьóхт’у] — відбулося уподібнення — це виняток з правил

єнот — [йенóт]

Єреван – [йеревáн]

живе — [жиевé]

Житомир — [жиетóмиер]

життя — [жит’:а]

завірюха —  [зав’ір’уха]

Заводишся — [завóди(е)с’:а] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади

заводський — [заводз’кий]

завтра — [зáўтра] — «в» — всередині слова після голосного перед приголосним позначається [ў]; для молод. класів [зáвтра]

задзеленчить — [задзеи ле ин’чит’]

Закарпаття — [закарпáт’:а]

Заквітчати — [закв’іч:áти] — 10 букв, 9 звуків, 4 склади

заєць — [зáйец’]

заїзд – [зáйізд]

Замітає — [зам’ітáйе] — дієслово, 7 букв, 8 звуків

Заохочення — [заохóчен’:а] — 10 букв, 9 звуків, 5 складів

Запоріжжя — [запор’іж’:а]

зап’ястний — [запйастни́й] — 9 букв, 10 звуків, 3 склади

зарісши – [зар’іш:и]

засуджений — [засу(дж)ений] — 8 букв, 9 звуків, 3 склади

збагачується — [збагáчуйец’:а] — 12 букв, 11 звуків

збіжжя — [з’б’іж’:а]

збір — [зб’ір]

Збудуємо — [збудýйемо] — 8 букв, 9 звуків, 4 склади

Звідси — [зв’í(дз)си] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

звір — [з’в’ір]

звістка — [зв’істка]

Зв’ялений — [звйáлений] — 8 букв, 9 звуків, 3 склади

з джурою – [жд͡жýройу]

здоров’я — [здорóвйа] — 7 букв, 8 звуків, 3 склади

зелений — [зеилéний]

земля — [земл’á]

Зжалитись — [ж:алити́с’] — 9 букв, 7 звуків, 3 склади

з жару — [ж:áру]

зжати — [ж:áтие]

зжовклий – [ж:óвклиeй]

зима — [зиемá]

зілля — [з’іл’:а]

з’їжджати — [зйіж:ати]

З книжки — [з кни́жки] — 7 букв, 7 звуків, 2 склади

знання — [знан’:á] — 6 букв, 5 звуків

знищення — [зни́шчен:’а] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади

зозуля — [зоузул’а]

зоря — [зор’á]

з-поміж — [спóм’іш]

зробиться — [зрóби(е)ц’:а] — 9 букв, 7 звуків, 3 склади

Зсадити — [с:ади́ти] — 7 букв, 6 звуків, 3 склади

зсипати — [с:ипати] — дзвінкий приголосний [з] під впливом наступного глухого [с] втрачає свою дзвінкість

зсунути — [с:унути]

зсутулений — [с:утýле(и)ний] — 10 букв, 8 звуків, 4 склади

зуб — [зуб] — дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляються дзвінко

зцідити — [с’ц’ідити]

зчепити – [шчиепи́тиe]

з чим — [шчим]

зчистити — [шчи́стиeти]

зшити — [ш:ити]

зшиток – [ш:и́ток]
зшитий — [ш:итий]
зяблик — [з’аблиек]

з’являється — [зйавл’áйец’:а] — 10 букв, 10 звуків

з’ясування — [зйасуван’:а]

Ізюм — [із’ум] — 4 букви, 4 звуки

ім’я — [імйа]

іній — [ін’ій]

інколи — [інколи]

інший — [інший]

іржа — [іржа]

ірій — [ір’ій]

їжак — [йіжáк]

їзда [йізд (зд — це 1 звук) а] — наголос на а, 4 букви, 4 звуки

їхній — [йіхн’ій]

казка —  [кáзка] — уподібнення не відбувається в позиції — дзвінкі перед глухими

кар’єра — [карйера]

качці —  [кáц’: і]

квочці – [квó ц’:і] — 6 букв, 5 звуків, 2 склади

Київ — [ки́йів] — у транскрипції всі слова пишуться з малої літери, 4 букви, 5 звуків;

київських — [ки́йівс`ких] — 9 букв, 9 звуків, 3 склади

Київщина — [кийівшчиена],

Китаї — [китáйі] — 5 букв, 6 звуків, 3 склади

китайця — [ки́тайц’а] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

китайською — [китáйс’койу] — 10 букв, 10 звуків, 4 склади

кігті — [кіхт‘ і]- відбулося уподібнення — це виняток з правил

кінь — [к’ін’]
кігті — [к’іхт’і]- тут [к] і [х] — не м’які, а напівпом’якшені звуки,
кіски — [к’íски] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

кішці —  [кіс‘ ц‘ і]

кладка – [клáдка]

кленовий — [клеинóвий]

книжка — [кни́жка]- дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляються дзвінко

кожух — [коужух]

Козятин — [коз’атин] — 7 букв, 7 звуків

кореспондентський – [кореиспондéн’с’кий]

коритце – [кори́ц:еи]

коротший — [корочший]

косуля — [коусýл’а]

крило [криелó]

криниця — [криениц’а] — тут [и] наближується до [е] сильніше перед складами з [е], [а];

Кров [кров] — наголос на букву о, 4 букви, 4 звуки.

кров’ю — [кровйу]

крюк — [кр’ук]

кузня [куз’н’а] — попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного, внаслідок уподібнення;

лазня — [лаз’н’а]

ларьок — [лар’ок]

легко — [лéхко] — відбулося оглушення (уподібнення) — це виняток з правил

легкий — [лéхки́й]

легковажний — [лехковажний]

Лексикографія — [лексикогрáф’ійа] — 13 букв, 13 звуків, 6 складів

листок — [лиестóк]

літо [л’іто]

ллється — [л’:ец’а]

ложка — [ложка] — 5 букв, 5 звуків

ложці —  [лóз’ц’і]

Львів — [л’в’ів]

льє — [л’йе]

льон — [л’он]

льотчик — [л’оч:ик]

люди — [л’ýди]

людина — [л’удина]

людство — [л’ýцтво]

люлька — [л’ýл’ка]

мажте — [мáжте] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

майбутній — [майбут’н’ій]

маленькі — [малéн’к’і] — 8 букв, 7 звуків

малюють- [мал’ýйут’]

мальви — [мáл’ви] — 6 букв, 5 звуків, 2 склади

матір’ю — [мат’ірйу]

маяк — [майак] — 4 букви, 5 звуків  [– •|= • –]

менші — [мен’ш’і]

Мереживо — [ме(и)рéживо] — 8 букв, 8 звуків, 4 склади

мережці – [меирéз’ц’і]

миєшся — [мийес’:а]  — 6 букв, 6 звуків

милуєшся — [миелуйес’:а]

міг [м’іг] — наголос на і, 3 букви, 3 звуки

місто — [м’істо]

Місцем — [м’íсцем] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

Мішечок — [м’ішéчок] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

Мовних — [мóвних] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

могти – [могти́]

мої — [мой’і]

молиться — [мóлиец‘ :а]

молодший [молодший]

молотьба — [молод’бá] — глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко

Мольєр – [мол’йéр]

мороз [мороз] — наголос на 2 склад, 5 букв, 5 звуків

МОРСЬКА — [морс`ка́] прикметник, тверда група

мотузка — [мотýз(с)ка] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

мрія — [мр’ійа]

М’якість — [мйак’іс’т’]

на дошці — [на  дос’ц’і] — (2 букви, 2 звуки — прийменник), 5 букв, 5 звуків

навчиться — [навчиц’:а]

Наддніпрянщина — [над:н’іпр’áншчина]

надія [над’ійа]

на доріжці – [на дор’íз’ц’і]

надписати — [надпи(е)сáти] — 9 букв, 9 звуків, 4 склади

надходить — [надхóдит’] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади

найблагородніша — [найблагорóдн’іша] — 15 букв, 15 звуків, 6 складів

найсвітлішої — [найсв’ітл’íшойі] — 12 букв, 13 звуків, 5 складів

наїжся —  [найіз‘ с‘ а]

намажся – [намáз’с’а]

Наталія — [натáл’ійа] — 7 букв, 8 звуків, 4 склади

на стежці — [настез’ц’і]

небезпечний — [неибеизпе́чний] — прикметник, тверда група, 11 букв, 11 звуків, 4 склади

невістці — [неив’іс’ц’і]

невістчин – [неив’íшчиен]

нещодавно — [нешчодáвно] — 9 букв, 10 звуків, 4 склади

не скалічся – [не скал’íц’с’а]

низенький — [ниезéн’ кий]

нігті — [н’іхт’і] — відбулося уподібнення — це виняток з правил

ніж [н’іж] — наголос на і, 3 букви, 3 звуки

ніжка — [н’íжка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

Ніч — [н’іч]

ніччю [н’іч’:у]

Ніщо — [н`ішчó] — 4 букви, 5 звуків, 2 склади

носиться – [нóсиец’:а]

обличчя — [обли́ч’:а]

озвуться – [озвýц’:а]

олень — [óлеин’]

осінній — [ос’ін’:ій]

осінь — [ос’ін’] — 5 букв, 4 звуки, схема [ • | =•=]

острів [остр’ів] — наголос на о, 5 букв, 5 звуків

Осяяння — [ос’ай’ан’:а] — 7 букв, 7 звуків, 4 склади

отже — [óд͡жe] глухий [т] переходить у дзвінкий [д] і зливається із [ж] і переходить в африкату [д͡ж] — букв у цьому слові – 4, а звуків – 3;

павутиння — [павутин:’а]

палкі — [палк’і]

парость — [парос’т’]

пасуться — [пасуц’:а́]

п’є — [пйе]

п’ять — [пйат’] — 4 букви, 4 звуки

Пирогоща – [пирогóшча]

писати — [пиесáти]

письменник — [пиес’мéн:ик]

Пишеться — [пи́шет’с’а] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

пищати — [пишчáти] — 6 букв, 7 звуків, 3 склади

підводжу — [п’ідвó(дж)у] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

піддашшя — [п’ід:а́ш’:а]

підживити – [п’іджиеви́тие]

підживлення — [п’іджи́влеин’:а] — тут дж — два звуки (д належить до префікса)

підзвітний — [п’ідзв’ітний] — тут дз — два звуки (д належить до префікса)

Підземелля — [п‛і{дз}е(и)ме́л`:а] — 10 букв, 8 звуків, 4 склади, іменник, середній рід, 2 відміна, м’яка група

під’їжджа́ю — [п’ідйіж:а́йу]

під’їзд — [п’ідйíзд] — 6 букв, 7 звуків, 2 склади

під’їхати — [п’ідйіхати]

пір’я — [п’ірйа]

пісня — [п’іс’н’а] — попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного, внаслідок уподібнення;

піч — [п’іч]

плекайте [плеика́йтеи]

плющ — [пл’ушч]

повітря  [поу вітр’ а]

повітці — [повіц’ :і]

Погіршення — [пог’íршен:’а] — 10 букв, 9 звуків, 4 склади

подружки -[подрýжки] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади

подяка — [под’ака]

покришці — [покри́с’ц’і]

поповнюється — [попóвн’уйец’:а] — 12 букв, 11 звуків

поріг — [поур’ іг]

пояснення — [пойаснеин’:а]

праця — [прац’а]

президентський — [президен’с’кий]

приєднання — [прие йеднан’:а]

прийдешній — [прийдéшн’ій] — 10 букв, 10 звуків, 3 склади

принісши – [приен’íш:иe] — (и з наближ.до е) 8 букв, 7 звуків

приязнь — [прийаз’н’]

проїзний — [прóй’ізний] — 8 букв, 9 звуків, 3 склади. Відбувається спрощення здн – зн

промінь — [прóм’ін’]

просьба – [прóз’ба] — глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий внаслідок уподібнення;

Пташенята — [пташен`áта] — 9 букв, 9 звуків, 4 склади

п’ятниця — [пйатниц’а],

п’ять — [пйáт’]

рай —  [рай]

Регіональна — [рег’іонáл’на] — 11 букв, 10 звуків, 5 складів

редька — [рéд’ка] — 6 букв, 5 звуків, 2 склади

різьбяр — [р’із’б’ар]

рибка -[ри́бка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади (іменник, істота, жіночий рід, 1 відміна, тверда група)

робиться — [рóбиц’:а] — (и з наближ.до е) 8 букв, 6 звуків

робишся – [рóбиес’:а]

розважся – [розвáз’с’а]

розвивається — [розвивáйец’:а] — 12 букв, 11 звуків

розжувати — [рож:увáти] — всередині слова та на межі двох слів у буквосполученнях: -зж- вимовляється як [ж:]

розклад — [рóсклад] — у префіксах, які закінчуються на -з, за швидкої вимови кінцевий [з] перед глухим приголосним може частково оглушуватися;

розпад — [рóспад]

Розписка-[роспи́ска] — регресивна за глухістю часткова, 8 букв, 8 звуків, 3 склади

розсада — [рос:ада]

розумний — [роузýмний] — тут [о] вимовляється з наближенням до [у] перед складами з наголошеним [у].

розчин — [рожчин]

розширити — [рош:ирити]

розщеплювати — [росшчепл’увати]

ромашці – [ромáс’ц’і]

Румунія — [румун’ійа] — 7 букв, 8 звуків

рум’янець — [румйáнеиц’]

Ручці — [рýц’:і] — 5 букв, 4 звуки, 2 склади

рюкзак — [p’угзáк] — глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко

ряд — [р’ад]

рясно — [р’áсно]

сад [сад] — наголос на а, 3 букви, 3 звуки

сваришся — [свáриес‘ :а]

свідчити — [св’іччити]

свій — [св’ій]

світ — [с’в’іт]

світить — [св’ітит’] — 7 букв, 6 звуків

свято — [с’в’áто]

Святослав — [с’в’атослав]

село — [сеилó]

сердиться — [сердиец’:а] — у вимові близькі звуки вимовляються як один подовжений звук;
сережка — [серéжка]  — тут перше [е] наближається до [и], позн. як [е] з маленьким [и] вгорі праворуч,
сережки — [се(и)рéжки] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

сиджу —  [сиед͡жý] — 5 букв, 4 звуки

синє — [син’е] — 4 букви, 4 звуки

синиця — [сиeни́ц’а]

сіллю — [с’іл’:у]

сім — [с’ім]

скибка — [скибка] -6 букв, 6 звуків

слизько — [сли́з’ко] — 7 букв, 6 звуків, 2 склади

сміється — [с’м’ійец’:а]

смієшся — [смійес‘ :а]

сміх — [с’м’іх]

сніг — [с’н’іг]

собі — [соуб’і]

солов’ї — [соловйі]

солодкий — [солóдкий] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади

сонячний — [сон’ашний]

спізнишся — [сп’íзнис’:а] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади

стаття — [стат’:а]

Стежинці — [сте(и)жи́нц’і] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади

стежка – [стéжка]- 6 букв, 6 звуків

стережка —  [стережка] — 8 букв, 8 звуків

стіл — [ст’іл]

стілець — [с’т’ілéц’]

стружка — [стрýжка] — 7 букв, 7 звуків, 2 склади

студентство – [студéнство]

суддя — [суд’:а]

Сузір’я — [суз’ірйа],

сусідці — [сус’ід’ц’і];

сяяти — [с’айати]

Танець — [танеиц‘]

терплячим — [терпл’áчим] — 9 букв, 9 звуків, 3 склади

Тінь — [т’ін’]

тінню — [т’ін’:у]

тітці — [т’іц’:і]

тітчин — [тіч:ин]

Товстий — [товсти́й] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

тополя —  [топóл’а] — схема [– •|– •‘ | =•] — 6 звуків, 6 букв.

тривога — [триевóга]

туристський – [тури́с’кий]

тюльпан — [т’ул’пáн] — схема [= • = |  – •‘  –] — 7 букв, 6 звуків

тьохкати — [т’óхкати] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

узбережжя —  [узбеиреж’:а]

у казці [каз’ц’і]

УКРАЇНА — [украйіна] — 7 букв, 8 звуків, 4 склади

УКРАЇНСЬКИЙ — [у/кра/йін/с’кий] — 4 склади

УКРАЇНЦІ — [украйінц’:і] — 8 букв, 9 звуків, 4 склади

умиваєшся — [умиевайес’:а]

у поїздці – [у пойíз’ц’і]

у річці – [у р’íц’:і]

у сорочці — [у сороц’:і]

у чашці – [у чáс’ц’і]

Учень — [учен’]

учіться – [уч’íц’:a]

футбол — [фудбол] — 6 букв, 6 звуків глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких;

фюзеляж — [ф’узеил’аж]

Хазяїн — [хаз’áйін] — 6 букв, 7 звуків, 3 склади

хилишся — [хилис’:а]

хилиться — [хилиц’:а]

хлопець — [хлопеиц’]

хрещений — [хреишчений]

цвях — [ц’в’ах]

чайний — [чáйний]

чашка — [чáшка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

червоний — [чеирвóний]

через — [чéрез] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

Черкаси — [чеиркáси]

читайте — [чиетáйте]

читаю — [чиетáйу]

чіткіший — [ч’ітк’іший]

швидко — [шви́дко] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади, прислівник

шибка — [шибка] -5 букв, 5 звуків

шістдесят – [ш’іздеис’áт]

шістнадцять — [ш’існац’:ат’] — 11 букв, 8 звуків

шістнадцятеро — [ш’існáц’:атеиро] — 13 букв, 11 звуків, 5 складів

шістсот – [ш’іс:óт] — 7 букв, 5 звуків

шість — [ш’іс’т’]

школяр — [школ’ а р]

шостий — [шóстий] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

щасливий — [шчасливий]

щастя – [шчáс’т’а] — 5 букв, 6 звуків

щиро — [шчи́ро] — 4 букви, 5 звуків

щілина — [шч’іли́на] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

щільно — [шч’іл’но]

Щебiнь — [шчеб’iн’] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

Щоденно — [шчодéн:о]- 7 букв, 7 звуків, 3 склади

щока — [шчока]

щука — [шчука] — 4 букви, 5 звуків

ювілей — [йув’ілей]

Юлія — [йул’ійа]

юнак — [йунак] — 4 букви, 5 звуків

юність — [йун’іс’т’] — 6 букв, 6 звуків

юністю — [йун’іс’т’у]

юнь — [йун’]

юрист — [йурист]

яблуко — [йáблуоко] — 6 букв, 7 звуків;  тут [у] вимовляється з наближенням до [о] перед складами з [о]; схема [= • | – – •| – •]

яблуня — [йáблун’а]

явір —  [й á в’ і р] 5 звуків, 4 букви  [=•’| – • –]

ягня — [йагн’а]

якомога — [йакомóга] — 7 букв, 8 звуків, 4 склади

ялинка — [йалинка] — 6 букв, 7 звуків

яр — [йар]

Яранга — [йарáнга] — 6 букв, 7 звуків, 3 склади

ясен —  [йáсен] — звукова схема  [=•‘ | – • –]  — 5 звуків, 4 букви.

ясні — [йасн’í] — 4 букви, 5 звуків, 2 склади

ящик — [йашчиек]

📖 Фонетична транскрипція українських слів словник, транскрипція онлайн, довідник, приклади, транскрипція слова українська мова
4.8 (96%) 5 голоси

121 коментарів

 1. Анна

  Допоможіть зробити фонетичний і фонематичний розбір.
  Довго блукала тоді у темряві людських доль та стосунків. Спотикалася, падала, боляче обдирала лікті, коліна, але вставала і йшла далі. Шукала.

 2. Aleksandra

  Допоможіть будь ласка записати цей текст фонетичною транскрипцією.

  Коли вперше Бог поселив чєловєка на землю, він поручів йому однести на край свєта лантуха, в якому була собрана усяка нечість. Перед тим, як отправити чєловєка в дорогу, Бог попередив, шоб він не розвязував мішок. Але чєловєк не послухав. Сівши на перепочинок, він таки подивився, шо там є. Але тіко він туди, як віттіля розповзлось по улиці всяке гаддя: ужі, жаби, гадюки, ящірки. «Так як ти не послухавсь мене, — розсердився Бог, — я перетворю тебе у птаху і будеш ти потом усе життя ловить випущену на волю нечість». Ось так начебто людина в прообразі лелеки й досі ходе полями та болотами, визбируючи нечисть. У народі щітають за великий гріх поламать гніздо чи посміятись над лелекой. Лелек навіть називають чоловічім ім’ям Іван.

 3. Олена

  Сім’я — група людей, родичів, які проживають разом, спільно: чоловік і жінка, батьки і діти. Їх об’єднує цілісність життя: спільний дім, господарство, спосіб життя. У давнину в Україні батьки мали багато дітей — кількісно сім Я, саме стільки осіб вважалася повною сім’єю.

  В Україні говорять: «Без сім’ї немає щастя на землі». Саме в сім’ї дитина робить свої найперші кроки, звідси вона виходить у широкий світ, навчається любові і добра, тут вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти пам’ять свого роду — бути щасливою.

  Батьки — це найцінніше, що є в кожної дитини. Батько і мати — найрідніші і найближчі кожному з нас люди. Від них ми одержуємо життя. Вони нас вчать усьому розумному й корисному, вкладають у наші вуста добрі слова.

  Якщо говорити між нами,

  То все починається з мами.

  І казочка перша у світі,

  І сонячна подорож в літо.

  Найперші легенькі сніжинки

  І сяюче диво — ялинка.

  Від мами — і літери,

  Й слово,

  І зроблена разом обнова…

  Якщо говорити між нами,

  То все починається з мами.

  М. Пономаренко

  Слово «мама» входить у наше життя тихо й непомітно. Вона оберігає нас від усього злісного, безжалісного, і в самому звучанні цього слова — наш захисток.

  1. trebunskihev

   слизько — [сли́з’ко] — 7 букв, 6 звуків, 2 склади
   зап’ястний — [запйастни́й] — 9 букв, 10 звуків, 3 склади
   знищення — [зни́шчен:’а] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади

  1. trebunskihev

   найблагородніша — [найблагорóдн’іша] — 15 букв, 15 звуків, 6 складів
   терплячим — [терпл’áчим] — 9 букв, 9 звуків, 3 склади

  1. trebunskihev

   Сережка — [се(и)рéжка] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади
   Пишеться — [пи́шет’с’а] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади
   Заквітчати — [закв’іч:áти] — 10 букв, 9 звуків, 4 склади
   Ручці — [рýц’:і] — 5 букв, 4 звуки, 2 склади
   Безсердечний — [бес:ердéчний] — 12 букв, 11 звуків, 4 склади
   Айсберг — [áйзбе(и)рг] — 7 букв, 7 звуків, 2 склади
   Стежинці — [стежи́нц’і] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади
   Берешся — [берес’:а] — 7 букв, 6 звуків, 3 склади
   Великдень — [вели́ґден´] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади
   Зжалитись — [ж:алити́с’] — 9 букв, 7 звуків, 3 склади

 4. Диана

  Зв’ялений ,Яранга ,Щебiнь ,Дзьоб,Заохлчення ,Безстороннiй,утарiльцi,тьохкати ,напарасольцi,засудженний ,зстуленний .

  1. trebunskihev

   Зв’ялений — [звйáлений] — 8 букв, 9 звуків, 3 склади
   Яранга — [йарáнга] — 6 букв, 7 звуків, 3 склади
   Щебiнь — [шчеб’iн’] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади
   Дзьоб — [(дз)’óб] — 5 букв, 3 звуки, 1 склад
   Заохочення — [заохóчен’:а] — 10 букв, 9 звуків, 5 складів
   Безстороннiй — [бес:торóн’:iй] — 12 букв, 10 звуків, 4 склади
   у тарiлцi — [у тар’íл’ц’i] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади
   тьохкати — [т’óхкати] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади
   на парасольцi — [на парасóл’ц’i] — 12 букв, 1 звуків, 4 склади
   засуджений — [засу(дж)ений] — 8 букв, 9 звуків, 3 склади
   зсутулений — [с:утýле(и)ний] — 10 букв, 8 звуків, 4 склади

  1. trebunskihev

   зробиться — [зрóби(е)ц’:а] — 9 букв, 7 звуків, 3 склади
   спізнишся — [сп’íзни(е)с’:а] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади

  1. trebunskihev

   надходить — [надхóдит’] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади
   мальви — [мáл’ви] — 6 букв, 5 звуків, 2 склади
   життям — [жит’:áм] — 6 букв, 5 звуків, 2 склади
   найсвітлішої — [найсв’ітл’íшойі] — 12 букв, 13 звуків, 5 складів
   підводжу — [п’ідвó(дж)у] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади
   ясні — [йасн’í] — 4 букви, 5 звуків, 2 склади
   дощ — [дóшч] — 3 букви, 4 звуки, 1 склад

 5. Юлія

  Зробіть транскрипцію речення:
  А сьогодні над містом зупинились табуни південних хмар і йде справжній тропічний дощ, густий, запашний і надзвичайно теплий.

  1. trebunskihev

   А сьогодні над містом зупинились табуни південних хмар і йде справжній тропічний дощ, густий, запашний і надзвичайно теплий — [а с’огодн’í над м’íстом зупи(е)ни́лис’ табуни́ п’івдéн:их хмáр і йдé спрáвжн’ій троп’íчний дошч, густи́й, запашни́й і на(дз)ви(е)чáйно тéплий]

Маєте власну думку? Поділіться з усіма!

Всі коменти проходять модерацію *