📖 Фонетична транскрипція українських слів словник, транскрипція онлайн, довідник, приклади, транскрипція слова українська мова

Фонетична транскрипція найпопулярніших українських слів словник (щоденно оновлюється). Тут можна подивитися транскрипцію і зробити транскрипцію онлайн, записавши слово в коментарі.

(Всі правила і приклади фонетичного звукового розбору знаходяться тут)

Айсберг — [áйзбе(и)рг] — 7 букв, 7 звуків, 2 склади

анекдот — [анеґдóт]

артистці – [арти́с’ц’і]

Аюдаг – [айудáг]

багатшати – [багáчшатиe]; [багáч:атиe]

батькову — [бáт’кову] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

бджола — [бд͡жолá] — 6 букв, 5 звуків

безперечно – [беиспеирéчно]

Безсердечний — [бес:ердéчний] — 12 букв, 11 звуків, 4 склади

Безстороннiй — [бес:торóн’:iй] — 12 букв, 10 звуків, 4 склади

безчинство – [беижчи́нство]

безшумний — [бежшумний] (е наближ.до и) 9 букв, 9 звуків

берег — [бéрег] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

берешся — [беирéс’:а] — у вимові близькі звуки вимовляються як один подовжений звук; 

берізки — [бер’íзки] і [бер’íски] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

бігти – [б’íгти]

Бійців — [б’ійц’íв] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

бік — [б’ік]

білий — [б’ілий]

білка — [білка]

бінокль — [б’інóкл’]

близько — [бли́з`ко] — 7 букв, 6 звуків, 2 склади, прислівник (прийменник),незмінювана словникова одиниця

Боєць — [бойéц’] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

болітці — [бол’іц’:і]

борідка — [бор’ітка]

боротьба – [бород’бá] — глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий внаслідок уподібнення;

братство – [брáцтво]

братський — [брáц’кий] — 9 букв, 7 звуків

братчик – [брач:ик]

будинок — [буди́нок]

буряк — [бур’áк]

бур’ян — [бурйáн]

бюро — [б’уро]

б’ють — [бйут’]

везти — [вез(с)ти́] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

Великдень — [ве(и)ли́ґден´] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади

верткі — [вертк’і]

веселий — [веисéлий] — в слові звук [е] вимовляється наближено до [и] перед складами з [і], [и], [у], меншою мірою перед [е]

весна — [веиснá]

весняна — [веисн’áнá]

вибачся —  [ви́бац с а]

вивізши – [ви́в’іжшиe]

вивчишся – [ви́ўчиeс’:а]

вишнева — [виешнéва]

вишневий — [виешнéвий]

вишня — [в и́ ш н’ а] схема слова   [– • – | =•]

вівчарі — [в’івчарí] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

віддати — [в’ід:ати]

відділ — [в’ід’:іл] — 6 букв, 5 звуків

віджити — [в’іджити] — 7 б., 7 зв.;   дж — два звуки — [д] відноситься до префікса

від’їжджати — [відйіж:áти]

вікно — [вікнó]

Вікторія — [в’іктóр’ійа] — 8 букв, 9 звуків, 4 склади

Вінниця — [він:иц’а]

вітер — [в’ітер]

вітаю — [в’ітáйу] — 5 букв, 6 звуків

Вітчизна — [віч:и́зна]

Вода — [водá] — 4 букви, 4 звуки, 2 склади

вогко — [вóхко]- відбулося уподібнення — це виняток з правил

вогкий — [вóхкий]

вокзал — [воґзáл] — глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких;

волочити — [волочи́ти] — 8 букв, 8 звуків, 4 склади

Восьмеро — [вóс’меиро] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

вотчина – [вóч:иена]

впав — [ўпáў] — «в» розташоване в кінці слова після голосного позначається [ў], для молодших класів транскрипція [впав]

вчишся — [вчи́с’:а];

вчиться — [вчи́ц’:а];

вчора — [ўчóра] — «в» стоїсть на початку слова перед приголосним — позначення [ў]; для молодших класів транскрипція [вчора]

в’юн — [вйун];

в’язка — [вйáзска] — іменник, 5 букв, 6 звуків, 2 склади;

гаївка — [гайівка]

ґедзь — [ґед͡з ‘] — 5 букв, 3 звуки

гіллячки — [г’іл’:áчки]

гірко —  [г’ірко]

гірський — [г’ірс’кий]

глянь — [гл’áн’] — 5 букв, 4 звуки, 1 склад

голубка — [гоулубка]

голуб — [гóлуб] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

горішки — [гор’íшки] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

гребти — [гребти́] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

гризти — [гри́з(с)ти] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

грядка [гр’адка] — наголос на я, 6 букв, 6 звуків

давнє — [давн’е];

дай — [дáй]

двічі — [дв’іч’і];

джерело — [д͡жеиреилó] — 7 букв, 6 звуків

дзвін — [д͡з ‘в’ін] — дз — один звук, дужка над дз — 5 букв, 4 звуки

дзвінкий — [{дз}в‛інки́й] — 8 букв, 7 звуків, 2 склади, прикметник, тверда група

дзвінок — [д͡з ‘в’інок]

дзвоник — [д͡з вóниек]

дзвякнути — [д͡з в’акнути];

дзеркальце — [д͡з éркал’це] — 10 букв, 8 звуків

дзиґа — [д͡з и́ґа] — 5 букв, 4 звуки

Дзьоб — [(дз)’óб] — 5 букв, 3 звуки, 1 склад

директор [диерéктор];

дієта — [д’ійéта]

Дніпро — [дн’іпро]

доля — [дóл а]

донечці — [дóнец’:і] — так само [е] набл. до [и],

допомогти — [допомогти] — уподібнення не відбувається в позиціях: — дзвінкі перед глухими

дочці — [дóц’:і]

дошці —  [дóс’ц’і]

дощ — [дóшч] — 3 букви, 4 звуки, 1 склад

дуб — [дýб] — іменник, 3 букви, 3 звуки, 1 склад, уподібнення не відбувається в позиції — дзвінкі в кінці слова;

дужка — [дýжка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

дьогтю — [дьóхт’у] — відбулося уподібнення — це виняток з правил

єнот — [йенóт]

Єреван – [йеревáн]

живе — [жиевé]

Житомир — [жиетóмиер]

життя — [жит’:а]

завірюха —  [зав’ір’уха]

Заводишся — [завóди(е)с’:а] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади

заводський — [заводз’кий]

завтра — [зáўтра] — «в» — всередині слова після голосного перед приголосним позначається [ў]; для молод. класів [зáвтра]

задзеленчить — [задзеи ле ин’чит’]

Закарпаття — [закарпáт’:а]

Заквітчати — [закв’іч:áти] — 10 букв, 9 звуків, 4 склади

заєць — [зáйец’]

заїзд – [зáйізд]

Замітає — [зам’ітáйе] — дієслово, 7 букв, 8 звуків

Заохочення — [заохóчен’:а] — 10 букв, 9 звуків, 5 складів

Запоріжжя — [запор’іж’:а]

зап’ястний — [запйастни́й] — 9 букв, 10 звуків, 3 склади

зарісши – [зар’іш:и]

засуджений — [засу(дж)ений] — 8 букв, 9 звуків, 3 склади

збагачується — [збагáчуйец’:а] — 12 букв, 11 звуків

збіжжя — [з’б’іж’:а]

збір — [зб’ір]

Збудуємо — [збудýйемо] — 8 букв, 9 звуків, 4 склади

Звідси — [зв’í(дз)си] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

звір — [з’в’ір]

звістка — [зв’істка]

Зв’ялений — [звйáлений] — 8 букв, 9 звуків, 3 склади

з джурою – [жд͡жýройу]

здоров’я — [здорóвйа] — 7 букв, 8 звуків, 3 склади

зелений — [зеилéний]

земля — [земл’á]

Зжалитись — [ж:алити́с’] — 9 букв, 7 звуків, 3 склади

з жару — [ж:áру]

зжати — [ж:áтие]

зжовклий – [ж:óвклиeй]

зима — [зиемá]

зілля — [з’іл’:а]

з’їжджати — [зйіж:ати]

З книжки — [з кни́жки] — 7 букв, 7 звуків, 2 склади

знання — [знан’:á] — 6 букв, 5 звуків

знищення — [зни́шчен:’а] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади

зозуля — [зоузул’а]

зоря — [зор’á]

з-поміж — [спóм’іш]

зробиться — [зрóби(е)ц’:а] — 9 букв, 7 звуків, 3 склади

Зсадити — [с:ади́ти] — 7 букв, 6 звуків, 3 склади

зсипати — [с:ипати] — дзвінкий приголосний [з] під впливом наступного глухого [с] втрачає свою дзвінкість

зсунути — [с:унути]

зсутулений — [с:утýле(и)ний] — 10 букв, 8 звуків, 4 склади

зуб — [зуб] — дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляються дзвінко

зцідити — [с’ц’ідити]

зчепити – [шчиепи́тиe]

з чим — [шчим]

зчистити — [шчи́стиeти]

зшити — [ш:ити]

зшиток – [ш:и́ток]
зшитий — [ш:итий]
зяблик — [з’аблиек]

з’являється — [зйавл’áйец’:а] — 10 букв, 10 звуків

з’ясування — [зйасуван’:а]

Ізюм — [із’ум] — 4 букви, 4 звуки

ім’я — [імйа]

іній — [ін’ій]

інколи — [інколи]

інший — [інший]

іржа — [іржа]

ірій — [ір’ій]

їжак — [йіжáк]

їзда [йізд (зд — це 1 звук) а] — наголос на а, 4 букви, 4 звуки

їхній — [йіхн’ій]

казка —  [кáзка] — уподібнення не відбувається в позиції — дзвінкі перед глухими

кар’єра — [карйера]

качці —  [кáц’: і]

квочці – [квó ц’:і] — 6 букв, 5 звуків, 2 склади

Київ — [ки́йів] — у транскрипції всі слова пишуться з малої літери, 4 букви, 5 звуків;

київських — [ки́йівс`ких] — 9 букв, 9 звуків, 3 склади

Київщина — [кийівшчиена],

Китаї — [китáйі] — 5 букв, 6 звуків, 3 склади

китайця — [ки́тайц’а] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

китайською — [китáйс’койу] — 10 букв, 10 звуків, 4 склади

кігті — [кіхт‘ і]- відбулося уподібнення — це виняток з правил

кінь — [к’ін’]
кігті — [к’іхт’і]- тут [к] і [х] — не м’які, а напівпом’якшені звуки,
кіски — [к’íски] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

кішці —  [кіс‘ ц‘ і]

кладка – [клáдка]

кленовий — [клеинóвий]

книжка — [кни́жка]- дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляються дзвінко

кожух — [коужух]

Козятин — [коз’атин] — 7 букв, 7 звуків

кореспондентський – [кореиспондéн’с’кий]

коритце – [кори́ц:еи]

коротший — [корочший]

косуля — [коусýл’а]

крило [криелó]

криниця — [криениц’а] — тут [и] наближується до [е] сильніше перед складами з [е], [а];

Кров [кров] — наголос на букву о, 4 букви, 4 звуки.

кров’ю — [кровйу]

крюк — [кр’ук]

кузня [куз’н’а] — попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного, внаслідок уподібнення;

лазня — [лаз’н’а]

ларьок — [лар’ок]

легко — [лéхко] — відбулося оглушення (уподібнення) — це виняток з правил

легкий — [лéхки́й]

легковажний — [лехковажний]

Лексикографія — [лексикогрáф’ійа] — 13 букв, 13 звуків, 6 складів

листок — [лиестóк]

літо [л’іто]

ллється — [л’:ец’а]

ложка — [ложка] — 5 букв, 5 звуків

ложці —  [лóз’ц’і]

Львів — [л’в’ів]

льє — [л’йе]

льон — [л’он]

льотчик — [л’оч:ик]

люди — [л’ýди]

людина — [л’удина]

людство — [л’ýцтво]

люлька — [л’ýл’ка]

мажте — [мáжте] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

майбутній — [майбут’н’ій]

маленькі — [малéн’к’і] — 8 букв, 7 звуків

малюють- [мал’ýйут’]

мальви — [мáл’ви] — 6 букв, 5 звуків, 2 склади

матір’ю — [мат’ірйу]

маяк — [майак] — 4 букви, 5 звуків  [– •|= • –]

менші — [мен’ш’і]

Мереживо — [ме(и)рéживо] — 8 букв, 8 звуків, 4 склади

мережці – [меирéз’ц’і]

миєшся — [мийес’:а]  — 6 букв, 6 звуків

милуєшся — [миелуйес’:а]

міг [м’іг] — наголос на і, 3 букви, 3 звуки

місто — [м’істо]

Місцем — [м’íсцем] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

Мішечок — [м’ішéчок] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

Мовних — [мóвних] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

могти – [могти́]

мої — [мой’і]

молиться — [мóлиец‘ :а]

молодший [молодший]

молотьба — [молод’бá] — глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко

Мольєр – [мол’йéр]

мороз [мороз] — наголос на 2 склад, 5 букв, 5 звуків

МОРСЬКА — [морс`ка́] прикметник, тверда група

мотузка — [мотýз(с)ка] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

мрія — [мр’ійа]

М’якість — [мйак’іс’т’]

на дошці — [на  дос’ц’і] — (2 букви, 2 звуки — прийменник), 5 букв, 5 звуків

навчиться — [навчиц’:а]

Наддніпрянщина — [над:н’іпр’áншчина]

надія [над’ійа]

на доріжці – [на дор’íз’ц’і]

надписати — [надпи(е)сáти] — 9 букв, 9 звуків, 4 склади

надходить — [надхóдит’] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади

найблагородніша — [найблагорóдн’іша] — 15 букв, 15 звуків, 6 складів

найсвітлішої — [найсв’ітл’íшойі] — 12 букв, 13 звуків, 5 складів

наїжся —  [найіз‘ с‘ а]

намажся – [намáз’с’а]

Наталія — [натáл’ійа] — 7 букв, 8 звуків, 4 склади

на стежці — [настез’ц’і]

небезпечний — [неибеизпе́чний] — прикметник, тверда група, 11 букв, 11 звуків, 4 склади

невістці — [неив’іс’ц’і]

невістчин – [неив’íшчиен]

нещодавно — [нешчодáвно] — 9 букв, 10 звуків, 4 склади

не скалічся – [не скал’íц’с’а]

низенький — [ниезéн’ кий]

нігті — [н’іхт’і] — відбулося уподібнення — це виняток з правил

ніж [н’іж] — наголос на і, 3 букви, 3 звуки

ніжка — [н’íжка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

Ніч — [н’іч]

ніччю [н’іч’:у]

Ніщо — [н`ішчó] — 4 букви, 5 звуків, 2 склади

носиться – [нóсиец’:а]

обличчя — [обли́ч’:а]

озвуться – [озвýц’:а]

олень — [óлеин’]

осінній — [ос’ін’:ій]

осінь — [ос’ін’] — 5 букв, 4 звуки, схема [ • | =•=]

острів [остр’ів] — наголос на о, 5 букв, 5 звуків

Осяяння — [ос’ай’ан’:а] — 7 букв, 7 звуків, 4 склади

отже — [óд͡жe] глухий [т] переходить у дзвінкий [д] і зливається із [ж] і переходить в африкату [д͡ж] — букв у цьому слові – 4, а звуків – 3;

павутиння — [павутин:’а]

палкі — [палк’і]

парость — [парос’т’]

пасуться — [пасуц’:а́]

п’є — [пйе]

п’ять — [пйат’] — 4 букви, 4 звуки

Пирогоща – [пирогóшча]

писати — [пиесáти]

письменник — [пиес’мéн:ик]

Пишеться — [пи́шет’с’а] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

пищати — [пишчáти] — 6 букв, 7 звуків, 3 склади

підводжу — [п’ідвó(дж)у] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

піддашшя — [п’ід:а́ш’:а]

підживити – [п’іджиеви́тие]

підживлення — [п’іджи́влеин’:а] — тут дж — два звуки (д належить до префікса)

підзвітний — [п’ідзв’ітний] — тут дз — два звуки (д належить до префікса)

Підземелля — [п‛і{дз}е(и)ме́л`:а] — 10 букв, 8 звуків, 4 склади, іменник, середній рід, 2 відміна, м’яка група

під’їжджа́ю — [п’ідйіж:а́йу]

під’їзд — [п’ідйíзд] — 6 букв, 7 звуків, 2 склади

під’їхати — [п’ідйіхати]

пір’я — [п’ірйа]

пісня — [п’іс’н’а] — попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного, внаслідок уподібнення;

піч — [п’іч]

плекайте [плеика́йтеи]

плющ — [пл’ушч]

повітря  [поу вітр’ а]

повітці — [повіц’ :і]

Погіршення — [пог’íршен:’а] — 10 букв, 9 звуків, 4 склади

подружки -[подрýжки] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади

подяка — [под’ака]

покришці — [покри́с’ц’і]

поповнюється — [попóвн’уйец’:а] — 12 букв, 11 звуків

поріг — [поур’ іг]

пояснення — [пойаснеин’:а]

праця — [прац’а]

президентський — [президен’с’кий]

приєднання — [прие йеднан’:а]

прийдешній — [прийдéшн’ій] — 10 букв, 10 звуків, 3 склади

принісши – [приен’íш:иe] — (и з наближ.до е) 8 букв, 7 звуків

приязнь — [прийаз’н’]

проїзний — [прóй’ізний] — 8 букв, 9 звуків, 3 склади. Відбувається спрощення здн – зн

промінь — [прóм’ін’]

просьба – [прóз’ба] — глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий внаслідок уподібнення;

Пташенята — [пташен`áта] — 9 букв, 9 звуків, 4 склади

п’ятниця — [пйатниц’а],

п’ять — [пйáт’]

рай —  [рай]

Регіональна — [рег’іонáл’на] — 11 букв, 10 звуків, 5 складів

редька — [рéд’ка] — 6 букв, 5 звуків, 2 склади

різьбяр — [р’із’б’ар]

рибка -[ри́бка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади (іменник, істота, жіночий рід, 1 відміна, тверда група)

робиться — [рóбиц’:а] — (и з наближ.до е) 8 букв, 6 звуків

робишся – [рóбиес’:а]

розважся – [розвáз’с’а]

розвивається — [розвивáйец’:а] — 12 букв, 11 звуків

розжувати — [рож:увáти] — всередині слова та на межі двох слів у буквосполученнях: -зж- вимовляється як [ж:]

розклад — [рóсклад] — у префіксах, які закінчуються на -з, за швидкої вимови кінцевий [з] перед глухим приголосним може частково оглушуватися;

розпад — [рóспад]

Розписка-[роспи́ска] — регресивна за глухістю часткова, 8 букв, 8 звуків, 3 склади

розсада — [рос:ада]

розумний — [роузýмний] — тут [о] вимовляється з наближенням до [у] перед складами з наголошеним [у].

розчин — [рожчин]

розширити — [рош:ирити]

розщеплювати — [росшчепл’увати]

ромашці – [ромáс’ц’і]

Румунія — [румун’ійа] — 7 букв, 8 звуків

рум’янець — [румйáнеиц’]

Ручці — [рýц’:і] — 5 букв, 4 звуки, 2 склади

рюкзак — [p’угзáк] — глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко

ряд — [р’ад]

рясно — [р’áсно]

сад [сад] — наголос на а, 3 букви, 3 звуки

сваришся — [свáриес‘ :а]

свідчити — [св’іччити]

свій — [св’ій]

світ — [с’в’іт]

світить — [св’ітит’] — 7 букв, 6 звуків

свято — [с’в’áто]

Святослав — [с’в’атослав]

село — [сеилó]

сердиться — [сердиец’:а] — у вимові близькі звуки вимовляються як один подовжений звук;
сережка — [серéжка]  — тут перше [е] наближається до [и], позн. як [е] з маленьким [и] вгорі праворуч,
сережки — [се(и)рéжки] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

сиджу —  [сиед͡жý] — 5 букв, 4 звуки

синє — [син’е] — 4 букви, 4 звуки

синиця — [сиeни́ц’а]

сіллю — [с’іл’:у]

сім — [с’ім]

скибка — [скибка] -6 букв, 6 звуків

слизько — [сли́з’ко] — 7 букв, 6 звуків, 2 склади

сміється — [с’м’ійец’:а]

смієшся — [смійес‘ :а]

сміх — [с’м’іх]

сніг — [с’н’іг]

собі — [соуб’і]

солов’ї — [соловйі]

солодкий — [солóдкий] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади

сонячний — [сон’ашний]

спізнишся — [сп’íзнис’:а] — 9 букв, 8 звуків, 3 склади

стаття — [стат’:а]

Стежинці — [сте(и)жи́нц’і] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади

стежка – [стéжка]- 6 букв, 6 звуків

стережка —  [стережка] — 8 букв, 8 звуків

стіл — [ст’іл]

стілець — [с’т’ілéц’]

стружка — [стрýжка] — 7 букв, 7 звуків, 2 склади

студентство – [студéнство]

суддя — [суд’:а]

Сузір’я — [суз’ірйа],

сусідці — [сус’ід’ц’і];

сяяти — [с’айати]

Танець — [танеиц‘]

терплячим — [терпл’áчим] — 9 букв, 9 звуків, 3 склади

Тінь — [т’ін’]

тінню — [т’ін’:у]

тітці — [т’іц’:і]

тітчин — [тіч:ин]

Товстий — [товсти́й] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

тополя —  [топóл’а] — схема [– •|– •‘ | =•] — 6 звуків, 6 букв.

тривога — [триевóга]

туристський – [тури́с’кий]

тюльпан — [т’ул’пáн] — схема [= • = |  – •‘  –] — 7 букв, 6 звуків

тьохкати — [т’óхкати] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

узбережжя —  [узбеиреж’:а]

у казці [каз’ц’і]

УКРАЇНА — [украйіна] — 7 букв, 8 звуків, 4 склади

УКРАЇНСЬКИЙ — [у/кра/йін/с’кий] — 4 склади

УКРАЇНЦІ — [украйінц’:і] — 8 букв, 9 звуків, 4 склади

умиваєшся — [умиевайес’:а]

у поїздці – [у пойíз’ц’і]

у річці – [у р’íц’:і]

у сорочці — [у сороц’:і]

у чашці – [у чáс’ц’і]

Учень — [учен’]

учіться – [уч’íц’:a]

футбол — [фудбол] — 6 букв, 6 звуків глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких;

фюзеляж — [ф’узеил’аж]

Хазяїн — [хаз’áйін] — 6 букв, 7 звуків, 3 склади

хилишся — [хилис’:а]

хилиться — [хилиц’:а]

хлопець — [хлопеиц’]

хрещений — [хреишчений]

цвях — [ц’в’ах]

чайний — [чáйний]

чашка — [чáшка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

червоний — [чеирвóний]

через — [чéрез] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

Черкаси — [чеиркáси]

читайте — [чиетáйте]

читаю — [чиетáйу]

чіткіший — [ч’ітк’іший]

швидко — [шви́дко] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади, прислівник

шибка — [шибка] -5 букв, 5 звуків

шістдесят – [ш’іздеис’áт]

шістнадцять — [ш’існац’:ат’] — 11 букв, 8 звуків

шістнадцятеро — [ш’існáц’:атеиро] — 13 букв, 11 звуків, 5 складів

шістсот – [ш’іс:óт] — 7 букв, 5 звуків

шість — [ш’іс’т’]

школяр — [школ’ а р]

шостий — [шóстий] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

щасливий — [шчасливий]

щастя – [шчáс’т’а] — 5 букв, 6 звуків

щиро — [шчи́ро] — 4 букви, 5 звуків

щілина — [шч’іли́на] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

щільно — [шч’іл’но]

Щебiнь — [шчеб’iн’] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади

Щоденно — [шчодéн:о]- 7 букв, 7 звуків, 3 склади

щока — [шчока]

щука — [шчука] — 4 букви, 5 звуків

ювілей — [йув’ілей]

Юлія — [йул’ійа]

юнак — [йунак] — 4 букви, 5 звуків

юність — [йун’іс’т’] — 6 букв, 6 звуків

юністю — [йун’іс’т’у]

юнь — [йун’]

юрист — [йурист]

яблуко — [йáблуоко] — 6 букв, 7 звуків;  тут [у] вимовляється з наближенням до [о] перед складами з [о]; схема [= • | – – •| – •]

яблуня — [йáблун’а]

явір —  [й á в’ і р] 5 звуків, 4 букви  [=•’| – • –]

ягня — [йагн’а]

якомога — [йакомóга] — 7 букв, 8 звуків, 4 склади

ялинка — [йалинка] — 6 букв, 7 звуків

яр — [йар]

Яранга — [йарáнга] — 6 букв, 7 звуків, 3 склади

ясен —  [йáсен] — звукова схема  [=•‘ | – • –]  — 5 звуків, 4 букви.

ясні — [йасн’í] — 4 букви, 5 звуків, 2 склади

ящик — [йашчиек]

📖 Фонетична транскрипція українських слів словник, транскрипція онлайн, довідник, приклади, транскрипція слова українська мова
4.8 (96%) 5 голоси

117 коментарів

  1. trebunskihev

   Підземелля — [п‛і{дз}е(и)ме́л`:а] — 10 букв, 8 звуків, 4 склади, іменник, середній рід, 2 відміна, м’яка група

  1. trebunskihev

   китайця — [ки́тайц’а] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади
   батькову — [бáт’кову] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади
   Китаї — [китáйі] — 5 букв, 6 звуків, 3 склади
   здоров’я — [здорóвйа] — 7 букв, 8 звуків, 3 склади
   китайською — [китáйс’койу] — 10 букв, 10 звуків, 4 склади

  1. trebunskihev

   Розписка-[роспи́ска] — регресивна за глухістю часткова, 8 букв, 8 звуків, 3 склади

 1. Llll

  Треба було ще глибоко розуміти,що мова тільки та невичерпно багата й гарна,яка виплекана твоїм рідним народом,яка живиться із народних джерел.

  1. trebunskihev

   шістнадцятеро — [ш’існáц’:ате(и)ро] — 13 букв, 11 звуків, 5 складів
   Восьмеро — [вóс’ме(и)ро] — 8 букв, 7 звуків, 3 склади

  1. trebunskihev

   подружки -[подрýжки] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади
   кіски — [к’íски] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади
   берізки — [бер’íзки] і [бер’íски] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади

  1. trebunskihev

   дуб — [дуб] — іменник, 3 букви, 3 звуки, 1 склад, уподібнення не відбувається в позиції — дзвінкі в кінці слова;

 2. снжана

  грядка,солодкий,редька,берег,голуб,гребти,рибка,близько.везти,гризти,мотузка,сережки,стружка,ныжка,дужка,мажте.

  1. trebunskihev

   грядка — [гр’адка] — наголос на я, 6 букв, 6 звуків
   солодкий — [солóдкий] — 8 букв, 8 звуків, 3 склади
   редька — [рéд’ка] — 6 букв, 5 звуків, 2 склади
   берег — [бéрег] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади
   голуб — [гóлуб] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади
   гребти — [гребти́] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади
   рибка -[ри́бка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади (іменник, істота, жіночий рід, 1 відміна, тверда група)
   близько — [бли́з`ко] — 7 букв, 6 звуків, 2 склади, прислівник (прийменник),незмінювана словникова одиниця
   везти — [вез(с)ти́] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади
   гризти — [гри́з(с)ти] — 6 букв, 6 звуків, 2 склади
   мотузка — [мотýз(с)ка] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади
   сережки — [се(и)рéжки] — 7 букв, 7 звуків, 3 склади
   стружка — [стрýжка] — 7 букв, 7 звуків, 2 склади
   ніжка — [н’íжка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади
   дужка — [дýжка] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади
   мажте — [мáжте] — 5 букв, 5 звуків, 2 склади

  1. trebunskihev

   проїзний — [прóй’ізний] — 8 букв, 9 звуків, 3 склади. Відбувається спрощення здн – зн

Маєте власну думку? Поділіться з усіма!

Всі коменти проходять модерацію *